Abstract

The components of information support for sustainable enterprise management development mechanism are defined: the receipt and transmission of information, information assessment, information infrastructure. Due to this, it is prepared the basis for the development of a formalized model of information support for sustainable enterprise management development mechanism.Information receiving and transmitting gives the opportunity for an enterprise to obtain, from the internal distribution, the information of added value, faster access to information and common standards of information exchange. Information infrastructure synchronizes business goals and the growing information needs of the enterprise to optimize the parameters of the IT infrastructure in order to prevent structural and managerial crises. Evaluation of information is a mechanism that maintains information support up-to-date.The information flows are described which embodied the preparation, implementation and managerial control of sustainable development, and the latter information support system structure is given. This prepared the basis for developing the practical recommendations for the implementation of the developed management mechanism for sustainable enterprise in the enterprise information systems.It is given a detailed functional structure of control, regulatory and institutional components of information support for sustainable development, covering information support of the developed methods of sustainability management mechanism and the corresponding information flows.It is presented the conceptual scheme of information support for sustainable enterprise management development mechanism for implementation a continuous exchange of information between the managering and managed system mechanism, for a comparative analysis of options to improve the selection and support of effective management decisions.

Highlights

  • В статье аргументирована приоритетность развития IT-от­ расли, обоснована необходимость систематизированных последовательных процессов формирования команд на IT-предприятиях с целью поддержания высокого уровня выполнения заказов

  • У загальному та в цілому проблема зводиться до того, щоб: діяльність підприємства як єдиного цілого, також його підрозділів і працівників мала повне об’єктивне інформаційне відображення, а не фіксувалася фрагментарно; була можливість дізнатись історію питання: хто був ініціатором, які були вихідні документи та їх зміст, чому і хто прийняв конкретне рішення; отримати адекватну запиту інформацію з документів, в яких вона міститься, а також відомості про рух документів з метою виключення можливості їх втрати; вчасно здійснювати підготовку та виключити появу дублюючих документів

  • Смачило Ирина Игоревна, кандидат экономических наук, старший преподаватель, кафедра международного бизнеса и туризма, Тернопольский национальный экономический университет, Украина

Read more

Summary

Аналіз літературних даних і постановка проблеми

Проблемами сталого розвитку, зокрема, з розкриттям його змісту й визначенням шляхів досягнення займалися. Однак питанню інформаційної підтримки механізму управління сталим розвитком підприємства приділено недостатньо уваги. У загальному та в цілому проблема зводиться до того, щоб: діяльність підприємства як єдиного цілого, також його підрозділів і працівників мала повне об’єктивне інформаційне відображення, а не фіксувалася фрагментарно; була можливість дізнатись історію питання: хто був ініціатором, які були вихідні документи та їх зміст, чому і хто прийняв конкретне рішення; отримати адекватну запиту інформацію з документів, в яких вона міститься, а також відомості про рух документів з метою виключення можливості їх втрати; вчасно здійснювати підготовку та виключити появу дублюючих документів. Об’єкт дослідження — інформаційні потоки механізму управління сталим розвитком підприємства. Метою статті є обґрунтування методологічних положень щодо інтегрованої інформаційної підтримки механізму управління сталим розвитком підприємств для підвищення ефективності їхньої діяльності. Виокремити елементи, які формують основу інформаційної підтримки механізму управління сталим розвитком підприємства. 2. Формалізувати модель інформаційної підтримки сталого розвитку підприємства.

Результати досліджень інформаційної підтримки
Обговорення результатів дослідження інформаційної підтримки
Висновки
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call