Abstract

Field-programmable gate array (FPGA) technology has been widely used in setting up triggering systems and DAQ systems for radiation detectors, because it has several advantages such as fast digital processing, compact, programmable and high stability. Since 2010, with we have developed FPGA-based trigger systems and FPGA-based DAQ systems used for radiation detectors. Triggering systems for cosmic ray measurements, readout electronic for environmental radiation monitor in air. We also developed nuclear electronic equipment such as spectrum analyzer MCA (Flash-ADC/FPGA based), the pulse generator, counters, readout electronic for multiple radiation sensors. In this paper, we present two experiments, on the cosmic-ray induced response on the NaI(Tl) detector and environmental radiation monitoring system. For those experiments, trigger system are built by FPGA-based technology.

Highlights

  • We present two compact, programmable and high stability

  • On the cosmic-ray induced response 2010, with we have developed Field-programmable gate array (FPGA)-based on the NaI(Tl) detector and environmental trigger systems and FPGA-based DAQ systems radiation monitoring system

  • Development of triggering and DAQ systems for radiation detectors using Field-programmable gate array (FPGA) technology

Read more

Summary

MỞ ĐẦU

Tại một số phòng thí nghiệm (PTN) hạt nhân trên thế giới, công nghệ lập trình nhúng phần FPGA (Field-Programmable Gate Array) đã và đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong việc phát triển các hệ thống xử lý trigger, hệ thống xử lý tín hiệu DAQ (Data Acquisition) dùng trong việc thiết lập các hệ đo ghi nhận bức xạ hạt nhân. Các hệ đo phát triển bao gồm hệ đo ghi nhận bức xạ vũ trụ [1], hệ phân biệt xung tín hiệu trong vật liệu dẫn sáng và vật liệu nhấp nháy của detector nhấp nháy plastic khi ghi nhận bức xạ vũ trụ [2], hệ đo đối trùng phùng triệt bức xạ vũ trụ trên detector gamma HPGe [3], hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường khí [4], hệ đo đáp ứng phổ của bức xạ vũ trụ trên hệ phổ kế gamma HPGe trong vùng năng lượng lên đến 70 MeV [5], cũng như phát triển các thiết bị điện tử hạt nhân với bộ phân tích phổ MCA(FlashADC/FPGA) [6], bộ phát xung, bộ đếm xung, v.v. Hơn nữa chúng tôi có hợp tác với KEK Việc xây dựng hệ thống xử lý trigger cho thí nghiệm (1) và bộ giao tiếp điện tử cho thí nghiệm (2), sử dụng công nghệ nhúng FPGA

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
External Trigger
Bộ nhớ
KẾT QUẢ
Kết quả quan trắc phóng xạ môi trường khí
KẾT LUẬN

Full Text

Published Version
Open DOI Link

Get access to 115M+ research papers

Discover from 40M+ Open access, 2M+ Pre-prints, 9.5M Topics and 32K+ Journals.

Sign Up Now! It's FREE

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call