Abstract

In Romania, since 1989, new trends have emerged in terms of transforming the educational system, so that it becomes accessible to all and offers equal opportunities for the beneficiaries of education. The aim of this research is to provide a multidimensional image of the socio-educational support environment accessible to students with learning difficulties/specific learning disabilities integrated in mainstream primary education in Oradea, from the perspective of the information, opinions and visions provided by primary education teachers and special pedagogues. The questionnaire based survey conducted among teachers in mainstream education allowed to obtain an overview of the issues analyzed in terms of opinions and evaluations. The focus group interview with participation of expert stakeholders aimed to obtain information from the social actors involved through their expertise and/or professional activity in the educational inclusion of students with learning difficulties. The overall picture of the research denotes that schools can provide specialized educational services for students in need, with only a small minority of schools not having the necessary conditions to provide these services. However, the research also shows that due to lack of knowledge or motivation, a significant share of the surveyed teachers do not use the various compensatory measures put forward in the national methodological recommendations that would contribute to improving students' chances. Primary school teachers would need, in this regard, to gain more expert knowledge from innovative models, experiences and good practices in the field.

Highlights

  • In Romania, since 1989, new trends have emerged in terms of transforming the educational system, so that it becomes accessible to all and offers equal opportunities for the beneficiaries of education

  • Scopul acestei cercetări este de a oferi o imagine multidimensională a mediului de sprijin socioeducațional accesibil elevilor cu dificultăți de învățare/tulburări specifice de învățare integrate în învățământul primar de masă din Oradea, din perspectiva informațiilor, opiniilor și viziunilor oferite de cadrele didactice de învățământ primar și psihopedagogii implicați în incluziunea educațională a acestei categorii de elevi cu nevoi speciale

  • Pornind de la principalele poziții teoretice enunțate în literatura de specialitate, în cercetarea noastră ne-am propus ca obiectiv general să oferim o imagine multidimensională a mediului socioeducațional de sprijin accesibil elevilor cu dificultăți de învățare/tulburări specifice de învățare integrați în învățământul de masă din ciclul primar în Municipiul Oradea, din perspectiva informațiilor, opiniilor, viziunilor cadrelor didactice și a specialiștilor implicați în incluziunea educațională a acestei categorii de elevi cu nevoi speciale

Read more

Summary

Politici publice privind elevii cu nevoi educaționale speciale în România

În România de după 1989 au apărut tendințe noi în ceea ce privește transformarea sistemului educațional, astfel încât să fie accesibil pentru toți și să ofere șanse egale pentru beneficiarii învățământului în dezvoltarea lor personală. 5574/17.11.2004, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;. 1985/2016, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale;. În ceea ce privește grupul țintă al cercetării noastre, documentul cu cea mai mare relevanță în reglementarea măsurilor specifice de intervenții este Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare aprobat prin Ordinul MEN nr. În cazul elevilor diagnosticați cu tulburări specifice de învățare Programul de intervenție personalizat (PIP) trebuie să conțină măsurile de dispensare, dar și instrumentele compensatorii pentru fiecare tulburare în parte, formele de evaluare aplicate pe parcursul activității școlare și obiectivele de sprijin psihopedagogic, atât din școală, cât și din afara ei

Obiectivele și dimensiunile cercetării
Metode de cercetare
Nivelul de pregătire a cadrelor didactice
Findings
Colaborarea dintre actorii sociali implicați
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call