Abstract

The historical topic of how Mongolia's foreign policy has evolved in 33 years of democracy and reform, along with the results achieved, was discussed against the background of the actions of all six Presidents of Mongolia. Our successive Presidents and Governments have maintained a continuity of independent, balanced, active, open, multi-pillared, and theoretically pragmatic foreign policy. During the time of the USSR, the People's Republic of Mongolia was effectively a satellite country, almost as the 16th Republic of the Soviet Union. After the end of the "Cold War," the new Mongolia sought and declared a new foreign policy, subsequently moving towards a "multi-pillar" foreign policy that engaged with many new partner countries, including China, the United States, Japan, and Western Europe. In just a year and a half, it has reached the present day by choosing and implementing a multi-pillar foreign policy that has strengthened its independence.
 Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэчлэл
 Хураангуй: Монгол Улсын гадаад бодлого ардчилал, шинэчлэлийн 33 жилд хэрхэн хувьсан өөрчлөгдсөн, ямар үр дүнд хүрсэн тухай түүхэн сэдвийг 6 Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагааны дэвсгэр дээр хөндлөө. Манай үе үеийн Ерөнхийлөгч, Засгийн газрууд залгамж чанараа хадгалсан, бие даасан, тэнцвэртэй, идэвхтэй, нээлттэй, олон тулгуурт, онолын хувьд прагматик гадаад бодлого явуулж иржээ. СССР-ын үед БНМАУ бол хэрэг дээрээ Зөвлөлтийн 16 дахь холбооны БНУ мэт дагуул улсын зовлонг туулсан. “Хүйтэн дайн” дууссаны дараа шинэ Монгол Улс шинэ гадаад бодлогоо эрэлхийлсэн, тунхагласан, улмаар Хятад болон империалист гэгдсэн Америк, Япон, Өрнөд Европ зэрэг олон шинэ түнш-орон руу хандсан “олон тулгуурт” гадаад бодлого руугаа шилжсэн. Ердөө жил, жил хагасын дараа гэхэд бүрэн эзэн мэдсэн, тусгаар тогтнолоо бэхжүүлсэн олон тулгуурт гадаад бодлогыг сонгон авч хэрэгжүүлсээр өнөө хүрчээ. Энэ тухай үечлэн, багцлан дор бичсэн болно.
 Түлхүүр үгс: Олон тулгуурт гадаад бодлоготой Монгол, 6 Ерөнхийлөгчийн 6 гадаад бодлого, хоёр хөрш ба гуравдагч хөрш, Иж бүрэн стратегийн түншлэл ба Стратегийн түншлэл

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call