Abstract

Świadomie jestem samotny. Powiązania samotności i uwazności W niniejszym artykule samotnośc jest zglebiana przez pryzmat uwazności ( mindfulness ). Oba zjawiska – w pewnym sensie podobne do siebie – uzupelniają sie wzajemnie w promowaniu dobrostanu jednostek i wspolnot. W tekście zaprezentowano trzy perspektywy, poprzez ktore uwaznośc moze zasilic podstawowe znaczenia samotności: teoretyczną, praktyczną oraz badawczą. Teoretyczna zapewnia wprowadzenie do rozumienia pojec samotności i uwazności; z tej perspektywy zostaly integralnie ukazane paralele/podobienstwa miedzy rzeczonymi pojeciami. Praktyczna ujmuje samotnośc w aspekcie praktykowania uwazności, wraz z propozycją dodatkowych modeli rozpoznawania samotności jako cześci uwazności. Perspektywa badawcza stanowi podsumowanie projektu badania uwazności doświadczanej samotnie i wspolnotowo z uwzglednieniem biofizycznych danych.

Full Text

Published Version
Open DOI Link

Get access to 115M+ research papers

Discover from 40M+ Open access, 2M+ Pre-prints, 9.5M Topics and 32K+ Journals.

Sign Up Now! It's FREE

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call