Abstract

W wyniku pandemii COVID-19 nastąpił jeszcze większy wzrost wykorzystania nowych technologii w codziennym życiu mieszkańców miast, a w szczególności środków komunikacji na odległość, w tym aplikacji mobilnych. W kontekście występowania różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, szybki dostęp do informacji nabiera kluczowego znaczenia. Ma to z kolei wpływ zarówno na cele, jak i sposoby realizacji polityki bezpieczeństwa nie tylko w skali makro, ale przede wszystkim w skali mikro - na obszarze gmin, miast, dzielnic czy osiedli, a więc w bezpośrednim otoczeniu mieszkańców. Zapobieganie takim problemom publicznym jak przestępstwa i wykroczenia, niewątpliwie wymaga zaangażowania nie tylko państwa i jego organów, ale także społeczeństwa, co jest jednym z podstawowych założeń strategii community policing. Natomiast wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w celu poprawy jakości życia mieszkańców stanowi podstawę takich koncepcji jak smart city czy resilient city. Narzędziem, które łączy w sobie elementy wymienionych koncepcji są tzw. „partycypacyjne mapy przestępczości”, dzięki którym mieszkańcy otrzymują nie tylko dane statystyczne, ale także możliwość wzajemnego informowania się o zagrożeniach występujących w ich okolicy, co z kolei ma prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych. Mapowanie zagrożeń pozwala również na lepszą identyfikację występujących problemów oraz podejmowanie wielopodmiotowej współpracy w zakresie ich zwalczania. W artykule podjęta została próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób aplikacja mobilna może zostać wykorzystana do poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym?

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call