Abstract

В статті висвітлено систему основних інструментів реалізації державної політики щодо впровадження моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України. Визначено вертикальний та горизонтальний розподіл інструментарію реалізації державної політики та функціональне навантаження на кожну групу інструментів – правову, адміністративну та економічну. Обґрунтовано умови ефективного застосування інструментів реалізації державної політики – спадкоємність рішень, персональна відповідальність за їх реалізацію, прозорість конкурсних відборів на державні посади. Наголошено, що аграрні кластери є інноваційною сучасною формою функціонування аграрного виробництва, ефективність діяльності яких щільно залежить від підтримки держави. Підкреслено, що вибір системи інструментів реалізації державної політики для координації розвитку аграрної сфери України залежить від складності соціально-економічних, політичних та екологічних задач з урахуванням вимог системи національної стійкості та економіко-екологічних наслідків війни.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call