Abstract

Розглянуто поняття сукцесії та генези лісостанів. Викладено питання лісової типології з позицій забезпечення стабільності природного відбору в популяціях деревних видів та відповідного ведення лісового господарства. Проаналізовано особливості популяційного підходу до екозбалансованого лісогосподарювання. Підхід базується на тотожності сукцесійного і популяційного процесів лісостанів у просторі й часі. Розглянуто питання сукцесійних змін лісостанів для грабово-букових та дубово-букових типів лісу Закарпаття. Рекомендуючи лісовідновлення з використанням природного поновлення, формування насаджень розглянуто з лісокультурних позицій, для яких придатнішою є еколого-лісівнича типологія. Генезисний ряд об'єднано за типами лісорослинних умов для ведення певного типу лісового господарювання (гірське лісівництво, екологічно орієнтоване чи лісоексплуатаційне), які передусім враховують лісоексплуатаційний аспект та відповідне лісовідновлення. Популяційний підхід на типологічній основі дасть змогу прив'язати ці загальні положення до певних гірських територіальних комплексів. Для вирішення питання щодо поєднання результатів біологічних та екологічних досліджень в лісознавчу парадигму на типологічних засадах запропоновано сукцесію, як стадійний процес, розглядати в контексті розвитку типу лісу, його генези відповідної класифікації за стадіями.

Highlights

  • Відомий австрійський лісовод Айхингер визначає сукцесійний ряд як зміну типів лісу, в розумінні типу лісу – як лісорослинної асоціації

  • We have presented the issues of forest typology concerning ensuring the stability of natural selection in the populations of wood species and appropriate forest management

  • The approach is based on the identity of succession and population processes of forest stands in space and time

Read more

Summary

ЕКОЗБАЛАНСОВАНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СМУЗІ ДУБОВИХ І БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАКАРПАТТЯ

Розглянуто питання сукцесійних змін лісостанів для грабово-букових та дубово-букових типів лісу Закарпаття. Тип лісу в розумінні типу лісового біогеоценозу, залежно від специфіки поширення рослинності, породного складу, має особливу динаміку змін лісорослинних асоціацій (сукцесії), що у визначенні Сукачова є циклічними змінами рослинності, які пов'язані з онтогенетичним розвитком деревостану, а точніше – із саморозвитком біогеоценотичного покриву внаслідок біогеоценотичного процесу. Розглянемо питання лісових змін і трансформацій для грабово-букових та дубово-букових типів лісу Закарпаття. Для мегаекосистем (у гірських умовах виділених за водозбірним принципом) можна говорити про певні генезоспоріднені ряди типів лісу, що є наслідком лісотвірних сукцесій за змінами екологічних умов, клімату, зокрема й антропогенного характеру (Molotkov, 1966). Аналіз лісових змін та сукцесій підтверджує можливу тенденцію динаміки типів лісу лісовідновленням у напрямі грабові бучини – дубово-грабові бучини з використанням дуба скельного на південних та дуба звичайного на північних експозиціях у відповідних ґрунтових умовах. Стійкість (рівновагу та неперервність) популяцій видів важливо забезпечувати екозбалансованим веденням лісового господарства в межах мегаекосистем

Перелік використаних джерел
ЭКОСБАЛАНСИРОВАННОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ В ПОЛОСЕ ДУБОВЫХ И БУКОВЫХ ЛЕСОВ ЗАКАРПАТЬЯ
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call