Abstract


 
 
 
 The influence of macro- and microeconomic environment to the management of households finance is investigated, and the basic methods and instruments of the management of households finance in the modern terms of the domestic economy are described. The article deals with the identification of additional resources investment as factors for the growth regional product. It is concluded that the importance of the household sector as a source of increasing the volume of investment, the transformation of which investment resources of the economy will enhance the coordination of interests of the population and territory, the conclusion of regional economies on the path of sustainable economic growth.
 
 
 

Highlights

  • Активізація інвестиційних процесів за рахунок залучення фінансових ресурсів домогосподарств можлива за умови вдосконалення фінансових інструментів і формування стимулів з боку державних та регіональних органів державної влади, які дозволять підвищити мотивацію населення в інвестуванні своїх грошових заощаджень в економіку регіонів

  • Ще однією прогалиною в фінансовій системі є відсутність фінансових фахівцівконсультантів для населення, які могли б індивідуально порекомендувати відповідний ефективний напрямок інвестування, виходячи з суми заощаджень домогосподарства або особистих фінансів громадянина

Read more

Summary

Introduction

На цьому рівні формується інформація щодо рівня доходів домогосподарств, яка необхідна для формування та розподілу соціальних субвенцій, а також соціальних видатків місцевих бюджетів.Процес децентралізації значно активізував зацікавленість як державної так і місцевої влади до фінансового стану домогосподарств. Відповідно в суспільстві все більше дозріває розуміння необхідності глибокого і всебічного вивчення фінансів населення як перспективного джерела залучення ресурсів для розвитку економіки, а з точки зору формування доходів населення - як найважливішої складової відтворення людського капіталу. Адже особисті фінанси відіграють важливу роль у розвитку економіки будь-якого регіону, оскільки охоплюють інтереси населення, регіональних органів влади та підприємств.

Results
Conclusion
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call