Abstract

In order to improve the efficiency of environmental protection and make favorable conditions for environmental management and supervision in industrial zones in Long An province, the study of calculating greenhouse gas emission and developing a set of criteria for classifying environmental protection for industries being operated in this area is necessary. Greenhouse gas emission of three industries, including chemial protection plant, metal, paper production were calculated and the results were 822,63 tons CO2eq/year; 2.067,18 tons CO2eq/year; 48.965,78 tons CO2eq/year respectively. Using multi-criteria approach to screen the criteria for classification, and obtaining the official set of criteria including 24 criteria in four topics: economic potential (2 criteria); Environmental emissions (12 criteria); resource consumption (3 criteria); management response (7 criteria). Applying these criteria for classifying three industries, the results shown that the environmental protection in both chemial protection plant and paper production are average and that is quite good in metal production. Thereby, the authors proposed some solutions to improve the efficiency of environmental protection for production facilities operating in three research industries, including three groups of solutions: Reducing emissions to the environment; Saving resources and Promoting environmental protection management.

Highlights

  • Quy định về tiêu chí và thang điểm phân hạng các doanh nghiệp tại các KCN và khu kinh tế Nhơn Hội theo hướng doanh nghiệp xanh, hệ thống gồm 3 tiêu chí và 20 chỉ thị của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định [19]

  • Để đánh giá tầm quan trọng của các chủ đề, tác giả sử dụng phương pháp chuyên gia, kết quả về tầm quan trọng của các chủ đề như sau: Bảng 5

  • Quan trọng nhất vì quyết định kết quả hoạt động BVMT của doanh nghiệp

Read more

Summary

ĐẶT VẤN ĐỀ

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là một thách thức đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong đó có tỉnh Long An. Tăng trưởng xanh (TTX) cũng là một chính sách đã và đang được nhiều nước trên thế giới triển khai [3,4,5],. Để đánh giá hiện trạng TTX, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã nghiên cứu đưa ra phương pháp đo lường và các biểu mẫu các tài khoản quốc gia xanh cho Việt Nam [14]. Hệ thống chỉ thị TTX tại Việt Nam đã có một số nghiên cứu như: Bộ tiêu chí áp dụng phân hạng bảo vệ môi trường cho ngành cao su [17] có 4 chủ đề bao gồm 29 tiêu chí: Tiềm lực kinh tế; Phát thải ra môi trường; Sử dụng tài nguyên; Đáp ứng quản lý. Quy định về tiêu chí và thang điểm phân hạng các doanh nghiệp tại các KCN và khu kinh tế Nhơn Hội theo hướng doanh nghiệp xanh, hệ thống gồm 3 tiêu chí và 20 chỉ thị của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định [19]

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tính toán phát thải KNK của ba ngành công nghiệp nghiên cứu
Tính toán tải lượng phát thải KNK cho 3 nhóm ngành công nghiệp nghiên cứu
Tính toán phát thải KNK từ hoạt động sử dụng nhiên liệu
Tổng hợp các chỉ thị sơ bộ tham gia vào xây dựng bộ chỉ thị đánh giá TTX
Lựa chọn và sàng lọc chỉ thị TTX cho ba ngành công nghiệp nghiên cứu
Đánh giá và phân hạng ngành công nghiệp về bảo vệ môi trường
Tiềm lực kinh tế
Sản xuất kim loại
Nhóm giải pháp giảm phát thải ra môi trường
Nhóm giải pháp tiết kiệm tài nguyên
Nhóm giải pháp thúc đẩy quản lý bảo vệ môi trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Full Text

Published Version
Open DOI Link

Get access to 115M+ research papers

Discover from 40M+ Open access, 2M+ Pre-prints, 9.5M Topics and 32K+ Journals.

Sign Up Now! It's FREE

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call