Abstract

This paper aims: 1. To discuss Romano Guardini’s method of philosophical and religious studies and its achievements, i.e. presenting the Christian eidos as finding its fullest expression in Jesus as our Lord. 2. To compare Guardini’s method with medieval philosophy as taught by Thomas Aquinas and others. Citing G. van Rieta, the paper attempts to show that Thomism should be continued today, drawing on contemporary philosophy, the phenomenological method in particular. This is a reliable way to see what Christianity is in itself, in its specific religious character.

Highlights

  • Eidos chrześcijaństwa w nawiązaniu do poglądów Romano GuardiniegoFilozofia żywego konkretu Romano Guardiniego cybiskup lwowski, doktor teologii, profesor filozofii.

  • W ponad 150 publikacjach, których jest autorem, zapoczątkował i roz-.

  • Ażeby zrozumieć dobrze myśl Romano Guardiniego na temat tego, czym jest chrześcijaństwo, trzeba się odwołać do jego filozofii żywego konkretu, a zwłaszwijał polską fenomenologię religii oraz wielokrotnie podkreślał niezbywalną rolę sacrum w tworzeniu przestrzeni sensu człowieka.

Read more

Summary

Eidos chrześcijaństwa w nawiązaniu do poglądów Romano Guardiniego

Filozofia żywego konkretu Romano Guardiniego cybiskup lwowski, doktor teologii, profesor filozofii. W ponad 150 publikacjach, których jest autorem, zapoczątkował i roz-. Ażeby zrozumieć dobrze myśl Romano Guardiniego na temat tego, czym jest chrześcijaństwo, trzeba się odwołać do jego filozofii żywego konkretu, a zwłaszwijał polską fenomenologię religii oraz wielokrotnie podkreślał niezbywalną rolę sacrum w tworzeniu przestrzeni sensu człowieka. Uzycza do jego teorii o przeciwieństwie[1]. Dążąc do przezwyciężenia prawy Poznanie religijne Boga racjonalizmu, w problematyce poznania u Romana Guardiniego

Boga nawiązał do fenomenologii Maxa
Główne zadanie badań filozoficznych Romano Guardiniego

Full Text

Published Version
Open DOI Link

Get access to 115M+ research papers

Discover from 40M+ Open access, 2M+ Pre-prints, 9.5M Topics and 32K+ Journals.

Sign Up Now! It's FREE

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call