Abstract

The problems of access to higher pedagogical education and the influence of external independent testing on vocational guidance and selection functional systems of teacher training universities has been analyzed. It has been shown that the orientation to independent testing has changed school activity objectives whi­ch caused a decrease in the level of general education of pupils and an increase in applicants’ professional disorientation. The need to return, to the institutions of secondary education, the functions of youth preparation to independent life, is realized in the “New Ukrainian School” program, aimed at forming the life skills of pupils.The leading role of teacher training universities in the successful reformation of the education system and the need for specific selection policy for applicants with a high level of secondary education and professional motivation, to ensure the high quality of modern teacher training, are emphasized.

Highlights

  • The leading role of teacher training universities in the successful reformation of the education system and the need for specic selection policy for applicants with a high level of secondary education and professional motivation, to ensure the high quality of modern teacher training, are emphasized

  • It has been shown that the orientation to independent testing has changed school activity objectives

  • which caused a decrease in the level of general education

Read more

Summary

Interdisciplinary Studies of Complex Systems

÷íîîñâiòè òà âïëèâó çîâíiøíüîãî íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ íà ôóíêöiîíóâàííÿ ñèñòåìè ïðîôîði1íòàöiéíîòà ñåëåêöiéíîðîáîòè ïåäàãîãi÷íèõ óíiâåðñèòåòiâ. Ùî àáñîëþòèçàöiÿ íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ çìiíèëà öiëi äiÿëüíîñòi øêîëè, ñïîñòåðiãà1òüñÿ çíèæåííÿ ðiâíÿ çàãàëüíîîñâiòíüîïiäãîòîâêè ó÷íiâ òà çðîñòàþ÷à ôàõîâà äåçîði1íòàöiÿ àáiòóði1íòiâ. Ïîòðåáà ïîâåðíåííÿ çàêëàäàì ñåðåäíüîîñâiòè ôóíêöié âñåái÷íîïiäãîòîâêè ìîëîäi äî ñàìîñòiéíîãî æèòòÿ çíàõîäèòü ðåàëiçàöiþ â íîâàöiÿõ ïðîåêòó 3⁄4Íîâà óêðàíñüêà øêîëà¿, ñïðÿìîâàíîãî íà ôîðìóâàííÿ æèòò1âèõ êîìïåòåíòíîñòåé øêîëÿðiâ. Íàãîëîøó1òüñÿ íà ïðîâiäíié ðîëi ïåäàãîãi÷íèõ óíiâåðñèòåòiâ â óñïiøíîìó ðåôîðìóâàííi ñèñòåìè îñâiòè òà íåîáõiäíîñòi ðåàëiçàöiâèâàæåíîïîëiòèêè âiäáîðó ïiäãîòîâëåíèõ àáiòóði1íòiâ ç âèñîêèì ðiâíåì çäîáóòîñåðåäíüîîñâiòè òà ïðîôåñiéíîìîòèâàöiäëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîÿêîñòi ïiäãîòîâêè ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ. Êëþ÷îâi ñëîâà: ïåäàãîãi÷íà îñâiòà, ïðîôîði1íòàöiÿ, ïîëiòèêà âiäáîðó àáiòóði1íòiâ, íåçàëåæíå òåñòóâàííÿ, ïiäãîòîâêà ó÷èòåëÿ

Випуск класів
Çàðàõîâàíi íà áþäæåò
Ôiçèêà òà àñòðîíîìiÿ
Îáñÿã áþäæåòíèõ ìiñöü
Iñòîðiÿ òà àðõåîëîãiÿ

Full Text

Published Version
Open DOI Link

Get access to 115M+ research papers

Discover from 40M+ Open access, 2M+ Pre-prints, 9.5M Topics and 32K+ Journals.

Sign Up Now! It's FREE

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call